کتاب مداخله برای کاهش شرم مبتلایان به HIV

230000ریال

کتاب حاضر یک راهنمای جامع برای مداخله روان شناختی جهت کاهش شرم مبتلایان به HIV می باشد. هر فصل کتاب به یک جلسه گروه درمانی بر اساس ACT (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد/ اکت)‌ اشاره کرده است.​

این کتاب توسط دکتر متیو اسکینتا و گرگوری ولز نوشته شده و دکتر پیمان دوستی و گلناز قدرتی آن را به فارسی ترجمه کرده اند. انتشارات امین نگار ناشر این کتاب می باشد.

توضیحات

کتاب حاضر یک راهنمای جامع برای مداخله روان شناختی جهت کاهش شرم مبتلایان به HIV می باشد. هر فصل کتاب به یک جلسه گروه درمانی بر اساس ACT (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد/ اکت)‌ اشاره کرده است.​

این کتاب توسط دکتر متیو اسکینتا و گرگوری ولز نوشته شده و دکتر پیمان دوستی و گلناز قدرتی آن را به فارسی ترجمه کرده اند. انتشارات امین نگار ناشر این کتاب می باشد.